X
نام :
نظر


اخبار داغ

اساسنامه حزب کارگزاران سازندگی ایران

ماده 1 – نام حزب ، حزب كارگزاران سازندگي ايران است كه در اين اساسنامه به اختصار حزب ناميده مي شود .

ماده 2 –دفتر مركزي حزب كه بالاترين سازمان اجرايي است در تهران مستقر مي باشد .

ماده 3 – اركان حزب عبارتند از : هيئت موسس ، كانونهاي حزبي ، كنگره هاي استاني ، كنگره سراسري ، شوراي مركزي ، دبيركل و بازرسان .

ماده 4 – هيئت موسس متشكل از اشخاص حقيقي است كه علاوه بر تاسيس حزب تا تشكيل اولين كنگره ، جانشين كنگره هاي استاني و سراسري حزب خواهند بود .

ماده 5 – كليه افرادي كه مرامنامه ، اساسنامه و خط مشي حزب را پذيرفته و متقاضي عضويت باشند در صورت دارا بودن شرايط زير مي توانند به عضويت حزب درآيند .

1 – التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

.2 – عدم وابستگي به گروههاي محارب و معاند جمهوري اسلامي ايران

.3 – عدم عضويت در ساير احزاب و تشكلهاي سياسي . آيين نامه و ضوابط عضويت به تصويب شوراي مركزي ميرسد .

ماده 6 – كانون حزبي ، واحد بنيادي حزب است كه با اجتماع جمعي از اعضا كه علاوه بر عضويت در حزب داراي مشتركات صنفي ، تخصصي ، منطقه اي ، قومي و ... مي باشند ، تشكيل مي گردد آيين نامه و ضوابط تشكيل كانونهاي حزبي به تصويب شوراي مركزي خواهد رسيد كه عضويت هر فرد منوط به مشاركت در يك كانون حزبي است .

ماده 7 – كنگره استاني متشكل از روساي كانونهاي حزبي در سطح استان است كه بالاترين مرجع حزب در هر استان تلقي مي گردد . ضوابط و چگونگي تشكيل و وظايف كنگره استاني به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب شوراي مركزي مي رسد .

ماده 8 – كنگره سراسري بالاترين مرجع تصميم گيري و سياست گذاري حزب مي باشد كه با عضويت روساي كانونهاي حزبي سراسر كشور و به صورت عادي در هر سال يكبار تشكيل مي گردد . اجلاس كنگره با حضور 3/2 اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با راي موافق نصف بعلاوه يك حاضران معتبر خواهد بود مگر آنكه در اين اساسنامه نصاب ديگري تعيين شده باشد .

ماده 9 – وظايف كنكره سراسري :

1 – انتخاب شوراي مركزي و بازرسان

.2 – استماع گزارش شوراي مركزي و بازرسان و بررسي عملكرد حزب در دوره گذشته

.3 – تصويب خطوط كلي و سياست هاي كوتاه مدت و بلند مدت .

4 – تصويب تغييرات اساسنامه .

تبصره 1 : كنگره فوق العاده براي تغيير و ترميم شوراي مركزي ، تغيير و اصلاح خط مشي، سياست ها و يا انحلال حزب شكيل خواهد شد .

تبصره 2 : آيين نامه تشكيل اولين كنگره حزب به تصويب هيئت موسس خواهد رسيد و براي كنگره هاي عادي و فوق العاده بعدي آيين نامه مربوط به تصويب شوراي مركزي خواهد رسيد .

تبصره 3 : تغييرات اساسنامه بايد به تصويب كميسيون ماده 10 قانون احزاب برسد .

ماده 10 – شوراي مركزي متشكل از 25 نفر از شخصيتهاي سياسي ، مذهبي حزب مي باشد كه به وسيله كنگره سراسري براي مدت دو سال انتخاب مي شود . رسميت جلسات شوراي مركزي با حضور 3/2 اعضا و تصميمات با راي موافق نصف بعلاوه يك حاضران معتبر خواهد بود مگر آنكه در اين اساسنامه نصاب ديگري تعيين شده باشد

.تبصره 1 : احكام اعضاي شوراي مركزي و بازرسان بوسيله رئيس كنگره صادر خواهد شد.

تبصره 2 : يكسال پس از استقرار اولين شوراي مركزي حزب دوازده نفر از بيست و چهار نفر (رئيس شورا مستثني است) به قيد قرعه مستعفي شناخته شده و اقدامات لازم توسط كنگره براي تكميل شورا بعمل خواهد آمد . پس از آن در هر سال بجاي افرادي كه دوره آنان سپري شده است جايگزين تعيين خواهد شد

تبصره 3 : انتخاب مجدد افراد براي عضويت در شوراي مركزي بلامانع است .

ماده 11 – وظايف شوراي مركزي :

 1 – انتخاب دبيركل از بين خود با 3/2 آرا موافق حاضران .

2 – برنامه ريزي و اقدام براي تحقق اهداف مذكور در مرامنامه و اساسنامه و اجراي مصوبات كنگره سراسري

.3 – تصويب آيين نامه هاي حزب با پيشنهاد دبيركل و راي موافق 3/2 حاضران

.4 – عزل دبيركل با پيشنهاد 3/1 اعضا و تصويب 3/2 حاضران .5

 – تصويب تشكيلات و نمودار سازماني ستاد مركزي ، واحد استاني و شهرستاني

.6 – تشكيل و نظارت بر فعاليت واحد ارزشيابي و نظارت كميته انضباطي

.7 – انتخاب خزانه دار با راي 3/2 حاضران

.8 – تاييد انتصاب قائم مقام دبيركل

.9 – تصويب بودجه و ترازنامه

.10 – ارائه پيشنهاد تغيير اساسنامه در موارد لزوم به كنگره سراسري

.11 – ساير وظايفي كه كنگره سراسري محول خواهد كرد .تبصره : شورا مي تواند بخشي از وظايف خود را به كميسيونهاي خود يا دبيركل تفويض نمايد .

 ماده 12 - دبيركل كه عالي ترين مقام اجرائي حزب است داراي وظايفي به شرح زير است:

1 – اداره كليه امور اجرائي و اداري حزب

.2 – اجراي مصوبات كنگره و شوراي مركزي .

3 – حضور در كليه مجامع اداري و سياسي بعنوان نماينده حزب .

4 – اعلام مواضع رسمي حزب پس از تصويب شوراي مركزي

.5 – اداره كليه واحدهاي دفتر مركزي ، صدور احكام ، عزل و نصب مديران و جابجائي آنها

.6 – برنامه ريزي براي استقرار و گسترش حزب و ايجاد سازمان متناسب با اهداف و خط مشي

.7 – انجام ساير وظايف محوله توسط شوراي مركزي .تبصره : دبيركل داراي يك قائم مقام بوده كه با پيشنهاد وي و تاييد شوراي مركزي منصوب خواهد شد و در غياب دبيركل وي مي تواند تمام يا بخشي از اختيارات خود را به قائم مقام خود تفويض نمايد

.ماده 13 – حزب داراي بازرساني است كه توسط كنگره سراسري انتخاب خواهند شد. تعداد بازرسان و شرح وظايف آنان مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب كنگره سراسري خواهد رسيد

.ماده 14 – بازرسان منتخب كنگره سراسري حق شركت در جلسات شوراي مركزي ، شوراي حزب استانها و شهرستانها و كليه كانونهاي حزب را داشته و مي توانند به كليه مدارك حزب دسترسي داشته باشند و چنانچه مواردي بر خلاف اساسنامه و آيين نامه هاي مصوب مشاهده كنند به شوراي مركزي تذكر خواهند داد . شوراي مركزي موظف است يكماه قبل از تشكيل كنگره سراسري يك نسخه از گزارش عملكرد خود را كه قرار است در جلسه كنگره سراسري قرائت كند به بازرسان تسليم نمايد . بازرسان گزارش نهائي خود را در عملكرد حزب به كنگره سراسري تقديم خواهند نمود

.ماده 15 – در هر استان حزب داراي تشكيلاتي است كه آيين نامه تشكيل آن به تصويب شوراي مركزي خواهد رسيد . تبصره : ايجاد تشكيلات استاني در هر استان بايد به تاييد مقامات ذيربط برسد .

ماده 16 – بودجه حزب از محل حق عضويت اعضا ، كمكهاي مردمي و درآمدهاي ناشي از اداره موسسات وابسته تامين مي گردد .

تبصره 1 : حزب مجاز به قبول كمكهاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي نمي باشد

تبصره 2 : گزارش مالي سالانه حزب شامل كليه درآمدها و هزينه ها به كميسيون ماده 10 احزاب تسليم خواهد شد

.ماده 17 – حزب به پيشنهاد 5/4 اعضا شوراي مركزي و تصويب 3/2 اعضا كنگره فوق العاده منحل مي گردد . چنانچه انحلال حزب به تصويب برسد هيات تصفيه مركب از هفت نفر با تصويب كنگره فوق العاده اي كه انحلال را تصويب نموده است تعيين تا به امور مالي و ديگر امور مربوطه رسيدگي كنند . هيات مزبور موظف است با نظارت دقيق بازرسان حزب وظايف محوله را ظرف سه ماه انجام و گزارش اقدامات خويش را به اطلاع شوراي مركزي برساند . هيچيك از اموال منقول و غير منقول به اعضاي هيئت موسس و شوراي مركزي تعلق نمي گيرد و توسط هيات تصفيه به موسسات عام المنفعه منتقل مي شود .تبصره : انحلال حزب و تشكيل هيات تصفيه و كليه اقدامات ماده 17 زير نظر كميسيون ماده 10 احزاب انجام مي شود .

ماده 18 – اين اساسنامه در هجده ماده و يازده تبصره به تصويب هيئت موسس رسيده است.

0
افراسیاب جعفری فرد ( 25 بهمن 1394 ) :
جالبه

نظر شما چیست ؟

نام :
نظر :