X
نام :
نظر


اخبار داغ

فعالیت مستقل حزب کارگزاران سازندگی استان کرمانشاه

شورای حزب کارگزاران سازندگی استان براساس تحلیلی تطبیقی از وضع موجود که حاکم برفضای سیاسی و مدیریتی استان است به این جمع بندی رسید که با تکیه برقابلیتها ، ظرفیتها و توانمندیهای بالقوه و بالفعل خود ، کماکان به صورت مستقل فعالیت نماید. البته حزب کارگزاران سازندگی استان با توجه به اشتراکات فراوانی که با سایر احزاب اصلاح طلب وشوراهای متعددی که طی دو سه سال گذشته مانند شورای هماهنکی ، شورای مشورتی و یا هم اکنون شورای سیاستگذاری که معمولا هر از چند گاهی توسط تعدادی ازعزیزان اعلام موجودیت میکند دارد در صورت زمینه تعامل وضرورت با آنان همفکری ، همراهی وهمکاری مینماید. و زمانی که شرایط و بستر لازم برای ائتلاف کامل بین طیف اصلاح طلبان بدون استثنا و به دور از هر گونه انحصارطلبی و قیم مآبی از ناحیه هر کس در داخل استان یا تهران نشینان فراهم گردد، بی درنگ در این راه پیش قدم خواهد شد .


مهدی نوروزی دبیر اول حزب کارگزاران سازندگی استان کرمانشاه

نظر شما چیست ؟

نام :
نظر :