X
نام :
نظر


اخبار داغ

کارگزاران 93 -مهدی محمدی*

بنیان جوامعی که از نعمت مردم سالاری بهره مند بوده و در اداره ی آنها رای و نظر و خرد مردمی و جمعی سرنوشت نگار است ، بر ستون های استواری پایدار گشته که در کلیتی نام " حزب " بر آن می نهند.

این نماد دموکراسی و نشانه ی همزیست گرایی ، مهمترین و اساسی ترین مولفه در بسط و توسعه سیاسی – اجتماعی بوده و وجود آن که متشکل از تعداد افرادیست که برپیمان واحدی گرد آمده ، بدان باور داشته و در راستای اهدافی مشترک و پذیرفته شده به منظور دستیابی به توسعه ملی می کوشند ، اصلی است که نمی توان از آن چشم پوشید و یا آن را نادیده انگاشت ، مگر آنکه اندیشه ی نافیان در کژراهه سراب دموکراسی خواهی راه پوید ، چه اینکه ، آنچه روشن است تجربه ملل توسعه یافته و ساختارهای مبتنی بر دموکراسی جوامع پیش تاخته بر همین شالوده،شرافت و قوام یافته است.

کنش های حزبی و رفتارهای نشات گرفته از آن در تاریخ ایران را نه قدمتی است آنچنان ، که  بدان به صراحت استناد کرد ، نه نفوذ و همه خواهی آنان در میان مردم بدان گستردگی بوده است که برآن مثال آورد و نه خاستگاه حاکمان به تمامت از آن ریشه گرفته است که بشود از آن الگوبرداری نمود.

احزاب در گذشته و گاه درگذشته ایران پیش از انقلاب به اکثریت ، نه برخاسته از لایه های مردمی و خواست عمومی که گاه جان یافته از نگاه و نظر حاکمان و سردمداران برای بقای خود و یا پای گرفته از واردات فرامرزی بوده است و البته اکثرا جان باخته از همین دو آسیب جدی.

.پس از انقلاب نیز ، جدای از سالهایی که سیاستگذاران دولت و مشاوران مبرز آنان بذر تشکیل احزاب را نهاده و نم آبی از حمایت و تقویت بر آن فشاندند ، درمابقی بازه های زمانی ، این فرزند تکثرگرایی و خردورزی و مادر توسعه و دموکراسی بر تخت های نزع و نزاع ، نزار افتاده و درمان های گاه و بیگاه به طریق سلامتش راه نبرده است.

به تبع این قوام نیافتگی ساختاری تحزب در کشور ، خاصه در مصدر و پایتخت فعالیت های سیاسی و اداری کشور ، در شهرستان ها نیز نمی توان جای پای نقش شده و نور و نشانه ای از تاثیر و روشنگری آنان ، مگرکورسویی را به خاطر آورد. اکنون اما که پس از چندسال رکود و ناباوری به تشکیل و باردهی نهادهای مدنی سیاسی و اجتماعی، مردان سیاست کشور را عزمی دگرباره بر حمایت از این نهال نیک فرجام نازک اندام و خوش منظر است ، فرصتی فراهم آمده تا هم اندیشان و دل دادگان به اندیشه مردم سالاری در سراسر ایران برای قامت برافراشتن این مطلوب و مطبوع جوامع امروزین ، درکنار یکدیگر قرارگیرند تا این بار با برنامه هایی مبتنی بر دانش ، خرد جمعی و البته عمل گرایی ، درجهت تقویت نگرش و کارکرد حزبی برای دست یافتن به نتیجه مسلم و آزموده شده ی آن که همانا توسعه همه جانبه و متوازن بر پایه رای و نظر مردم است بکوشند. "حزب کازگراران سازندگی ایران " ازجمله احزاب ریشه داری است که از همان آغاز فعالیت از سال 1374 بر اساس برنامه ای مترقی توسط جمعی از بهترین کارگزاران و سیاست گذاران نظام تشکیل گردیده و در برهه ها و شرایط گوناگون در کنار سایر احزاب اصلاح گرا و معتدل منشا تحرک و گاه تحول بوده است ، اینک در نسخه سال 1393 خود با دست زدن به تشکیل ترکیبی پویاتر و روز آمدتر از اعضا و بازنگری در پاره ای از خط مشی ها ، خود را چابک تر ، مجرب تر و کاراتر از پیش به جامعه معرفی نموده است.

به دنبال این آغاز دوباره و پس از فترت ناگزیر سال های استقرار باورهای غیر مردمسالارانه و به تعبیری فزونی یافتن رفتارهای عام فریبانه تعدادی از رایمندان  و کنشگران سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و نمایندگانی از سطوح مختلف جامعه در کرمانشاه که با نگاه به دستیابی به  گسترش حزب و ارتقاء كمي وكيفي ، افزايش و استحكام نفوذ و موقعيت سياسي و اجتماعي آن در سطح استان ، دغدغه اصلی خود را كمك به امر توسعه سياسي ، فرهنگي و اقتصادي استان ، گسترش فرهنگ حزبي و ارتقاي روح همكاري و تعاون در استان ، حمايت از برنامه هاي توسعه و سازندگي و تلاشهاي سازنده و مفيد در استان، ايجاد زمينه براي انجام خدمات عناصر لايق و متعهد و استقرار نظام شايسته سالاري در مديريت استان ، مراقبت و پي گيري امور سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان ، دفاع از آزادي هاي مصرح در قانون اساسي در سطح استان ، مشاركت درتنظيم برنامه هاي توسعه منطقه اي و محلي در جهت عمران و آباداني استان و بهبود رفاه و معيشت مردم ، مشاركت فعال در انتخابات ملي و استاني و محلي وحمايت از واگذاري امور به مردم و مشاركت مردم در همه فعاليتهاي اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي و سياسي تعریف کرده اند ، با محوریت حزب کارگزاران سازندگی  گردهم آمده اند تا گروهی منسجم ، علمی ، مردمی و همه جانبه نگر را شکل داده ، سهم خود را در پیشبرد این اهداف که به زعم حزب از اصلی ترین نیازهای امروز استان است ، به دوش بکشند.

شکی نیست این حرکت مبارک بخصوص در این گذار زمانی – اجتماعی به شرط پیگیری ، مدارا ، پیوستگی و همگرایی می تواند در حال و آینده استان به عنوان پرچم مردم باوری برافراشته شده و فراراه کسانی باشد که به تشکیل و فعالیت احزاب به عنوان عنصر موثر در ثبات سیاسی و انسجام و امنیت ملی ، رشد فرهنگ دگرپذیری و درنهات گسترش دموکراسی باور دارند.

ناگفته پیداست این حزب ، خود را محصور به تعدادی خاص ، گو اینکه از خواص استان باشند ، نمی داند بلکه بنا دارد باشکل دادن به افکار عمومی و طرح وبرنامه مشخص ، همگان را به عضویت در این حزب بیست ساله اما نوگشته  فرا  خواند تا به شکلی فعال در آینده سیاسی – اجتماعی شهر و استان و درنهایت کشور عزیزمان در قالب حرکت و برنامه حزبی اثربخش باشند.

گمان نمی رود گردانندگان کارگزاران سازندگی دوست داشته باشند طعم این فعالیت میمون و دگرباره را در تکروی و به عنوان یگانه میدان بچشند ، بلکه خوش تر آن است تا با فراخواندن سایر بازیگران ومشارکت و قوت سایر احزاب ساختارمند ، این شهد شیرین در مذاق جان جامعه تازه و تازه تر گردد.

*عضو شورای کارگزاران سازندگی استان کرمانشاه

** این نوشته بیانگر دیدگاه های شخصی نویسنده است

نظر شما چیست ؟

نام :
نظر :